ေ မ ာ င္ မ ေ န တ တ္ ဘူ း - စို င္ း ခ မ္ း လိ တ္ ၊ စို င္ း ထီ း ဆို င္
05:26 18-06-2018 Ko Kyaw Oo
ေ မ ာ င္ မ ေ န တ တ္ ဘူ း စို င္ း ခ မ္ း လိ တ္ ၊ စို င္ း ထီ း ဆို င္ ဒ...
ကခ်င္ဆ​ရာ​မႏ​ွ​စ​္​ဦး အဓ​မ​ၼ​သ​တ​္ျ​ဖတ္ခံ​ရ​မႈ ရ​က​္ ၁​ဝ​ဝျ​ပ​ည​့္ ဆု​ေ​တာ​င​္း​ပြဲ​လု​ပ​္
10:57 30-04-2015 Kamayut Online TV
ရွ​မ​္းျ​ပ​ည​္ေျ​မာက္ပို​င​္း ေ​ကာ​င​္း​ခါး​ေက်း​ရြာ​က...
ငဝ္းတူင္ꨵတꨯး ꨡလြင္းလꨱင္ꨵꨬပꨵ တြꨓ္ꨳ 3
15:27 17-10-2012 จายหลาว ไตย
หนังไทใหญ่
တ မ္ း တ တဲ့ ည - ဇ ဝါ ၊ မ ဒီ
06:00 09-03-2014 Ko Kyaw Oo
မူ ရ င္ း သီ ခ် င္ း JESSICA FOLCKER - How Will I Know https://www.youtube.com/watch?v=DraedY0QxOs တ မ္ း တ တဲ့ ည ...
Twinkle - Shin Naw (တ ြင္ကယ္လ္ - ရွင္ေနာ္)
05:48 26-05-2015 Nana Myanmar Music
တ ြင္ကယ္လ္ - ရွင္ေနာ္ Song : Shin Naw (ရွင္ေနာ္) Artist : Twinkle ( တ ြင္ကယ္လ္) Album : A Pa...
သꨱꨓ္ꨳတꨤင္းꨟꨀ္ꨵသြင္ꨕꨯꨤꨲ(ꨅူိင္းꨟꨤꨓ္)
14:43 29-04-2010 Jaikhemsang
ใครชอบก็ฟังดูนะครับ
ေ ဆြ း တ ယ္ - ထူ း အိ မ္ သ င္
04:06 09-07-2019 Ko Kyaw Oo
ေ ဆြ း တ ယ္ - ထူ း အိ မ္ သ င္ လ ေ ရ ာ င္ ထဲ ကို ယ္ လ မ္ း ေ လွ် ာ က္ ခ် ...
သို႔ တ စ္ ရံ တ စ္ ခါ ဆီ - ကို ေ န ဝ င္ း ၊ ခို င္ ထူ း
03:16 08-08-2019 Ko Kyaw Oo
သို႔ တ စ္ ရံ တ စ္ ခါ ဆီ - ကို ေ န ဝ င္ း ၊ ခို င္ ထူ း ရ င္ ခု န္ သံ ေ ...
ꨓမ္ꨵတꨣယꨣꨅ္ꨮ
22:24 02-07-2016 ꨓမ္ꨵတꨣယꨣꨅ္ꨮ ร
ထိုင္ ꨘူꨓ္ꨁမ္းꨓုမ္ꨲ
ဆု ေ တ ာ င္ း ခဲ့ ဖူ း တ ယ္ မိ င ယ္ - ဆ လို င္ း ဆြ န္ က်ဲ အို ၊ စို င္ း ထီ း ဆို င္
00:05 22-07-2016 Ko Kyaw Oo
ဆု ေ တ ာ င္ း ခဲ့ ဖူ း တ ယ္ မိ င ယ္ - ဆ လို င္ း ဆြ န္ က်ဲ အို ၊ စို င...