ယꨤပ္ꨲꨅ္ꨮꨀြပ္ꨳတꨤင္းꨟꨀ္ꨵ
02:02 15-01-2011 Wong Lurn
ꨕꨱင္းꨀꨮꨤမ္းꨡꨓ္ꨓꨯꨵ ꨁဳꨳꨟဝ္းယုမ္ꨲယမ္ဝဳꨳေတမီးꨀꨮꨤမ္းမꨯꨤတြꨓ္...
တꨤင္းꨀꨣꨳလုꨀ္ꨳꨟꨱꨓ္း ဝꨤꨓ္ꨳမꨯꨵꨡုꨓ္လဝ္း
15:21 03-08-2017 သꨯꨤꨓမ္ꨵတꨱင္းသ္ꨮ ဝꨤꨓ္ꨳꨀုꨓ္ꨁꨤꨓ္
တ​ေန႔​
08:47 08-03-2018 Maung Maung
တြံ​ေတးစိုး​ေအာင္​ တ​ေန႔​ေတာ့ျပန္​လာမယ္​
05:07 27-03-2017 Zaw Zaw Latt
အား​ေပးမႈအတြက္​ ​ေက်းဇူးတင္​ပါတယ္​
တစ္မဂ္တစ္ဖိုလ္ရပံု တရားေတာ္ (၁၇-၉-၁၉၆၂) (၂၄ /၂၉ တ) - မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးဝိမလ အဂၢမဟာပ႑ိတ
10:31 07-03-2018 Dhamma Dana
တစ္မဂ္တစ္ဖိုလ္ရပံု တရားေတာ္ (၁၇-၉-၁၉၆၂) (၂၄ /၂၉ တ) - မိုးကုတ္ဆရ...
သမ​ၼ​တ​ဦး​သိ​န​္း​စိန္ဟာ စိ​တ​္ေ​စ​တ​နာ​မွန္မွန္နဲ​႔ လ​မ​္းျ​ပ​ဦး​ေ​ဆာ​င​္ေ​န​သူ​လား
16:08 05-05-2015 Kamayut Online TV
တ​ရုတ္သံ​ရံုး​ေ​ရွ​႕​ဆႏ​ၵျ​ပ​ခဲ့​လို​႔ ပုဒ္မ ၄ ခု​နဲ​႔ တ...