တꨯး.mp4
03:35 14-12-2014 တꨯး မꨤဝ္း
ၿငိ္​မ္​းကို---​ေနာင္​တ
16:34 11-01-2017 Aung moe
အရမ္​းမိုက္​တယ္​
စံးဘ် ဴ  းတလ1ာ္ ယြzတ1္အဲ၃္-Julie Paw : Triangle Music Team (Offical Mv)
17:50 04-11-2017 triangle music team
Song name-စံးဘ် ဴ းတလ1ာ္ ယြzတ1္အဲ၃္ Composer-Nay K Nyaw Vocalist-Julie paw Director-Thomas Naylin Band-Triangle Studio-M-...
တꨯးꨟူပ္ꨵထူပ္းꨀꨓ္၊ တႆးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်
12:30 13-12-2014 Taishan Knowledges
ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးမီးတီꨳလ္ꨮ ꨀꨯꨀꨣꨳꨟူိဝ္ေꨀꨣꨳ ꨀꨮꨤမ္းတꨯးꨟဝ္းယꨣꨲꨟꨮ...
TKL တꨤင္းꨀꨣꨳလꨯꨤးမြꨀ္ꨲမုိဝ္း ꨅꨯꨤးလꨤဝ္လꨰင္း တၢင်းၵႃႈလၢႆးမွၵ်ႇမိုဝ်း ၸၢႆးလၢဝ်လႅင်း
07:12 14-09-2018 Taikorlee Shan Movie
တꨤင္းꨀꨣꨳလꨯꨤးမြꨀ္ꨲမုိဝ္း ꨅꨯꨤးလꨤဝ္လꨰင္း တၢင်းၵႃႈလၢႆးမွၵ်...