လင္ꨲ ꨀꨣꨲ ရတꨓꨣꨲ တꨣေꨁꨁမ္း
02:31 03-11-2013 Sao Kittisara Bangkok
ꨅဝ္ꨳꨁူးေꨁမꨣꨲ ꨅꨣꨲ ရ ဝတ္ꨵ ပိတꨀꨤတ္ꨳ ဝꨱင္းပꨤင္လူင္ ꨡꨤꨓ္ꨲ ဝꨯꨵ ̒ ...
တꨣꨵလီꨟꨀ္ꨵꨬမꨳမꨓ္းလꨣꨳ
01:40 08-06-2019 LaoLeng Hello
တꨣꨲမူꨓ္ꨳꨟုꨓ္ꨵꨓူဝ္ꨁꨣꨳ
မ ခ် စ္ ရ င္ မ ေ န ႏို င္ တ ာ က လြဲ လို႔ - ေ စ ာ ဘြဲ႕ မွဴ း ၊ မ်ိဳ း ေ က် ာ့ ၿမိဳ င္
00:34 04-10-2019 Ko Kyaw Oo
မ ခ် စ္ ရ င္ မ ေ န ႏို င္ တ ာ က လြဲ လို႔ ေ စ ာ ဘြဲ႕ မွဴ း ၊ မ်ိဳ း ေ ...
Twinkle - Shin Naw (တ ြင္ကယ္လ္ - ရွင္ေနာ္)
05:48 26-05-2015 Nana Myanmar Music
တ ြင္ကယ္လ္ - ရွင္ေနာ္ Song : Shin Naw (ရွင္ေနာ္) Artist : Twinkle ( တ ြင္ကယ္လ္) Album : A Pa...
Hazel: တစ္ေက်ာ့ ႏွစ္ေက်ာ့ ေတးကိုသီ (Tin Tin Mya ၊ Thae Nu War) | Final - The Voice Myanmar 2019
18:59 16-06-2019 The Voice Myanmar
The Voice Myanmar 2019 Final For more information on The Voice Myanmar Website : http://www.foreverbectero.com/thevoicemyanmar/ Facebook : https://www.facebook...
တꨯးꨟူပ္ꨵထူပ္းꨀꨓ္၊ တႆးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်
12:30 13-12-2014 Taishan Knowledges
ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးမီးတီꨳလ္ꨮ ꨀꨯꨀꨣꨳꨟူိဝ္ေꨀꨣꨳ ꨀꨮꨤမ္းတꨯးꨟဝ္းယꨣꨲꨟꨮ...
သဟာ​ေအာင္​ သီခ်င္​း တ​ေန႔မွ​ေမ့မရပါ
17:55 27-11-2016 ျမန္မာ ဗြီဒီယို
နား​ေထာင္​ၾကည္​့ပါ​ေနာ္​
မ ငို မိ တ ယ္ - ကို ေ န ဝ င္ း ၊ ေ စ ာ ဂ် က္ ဆ င္ ၊ ခ င္ ဝ မ္ း
04:43 19-10-2019 Ko Kyaw Oo
မ ငို မိ တ ယ္ - ကို ေ န ဝ င္ း ၊ ေ စ ာ ဂ် က္ ဆ င္ ၊ ခ င္ ဝ မ္ း က န္ ေ ရ ျ...